Una economia vegetal

BASES PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA ECONOMIA VEGETAL CIRCULAR DE MILLORA CONTINUA

Síntesi gràfica d’una economia vegetal circular. El següent esquema pretén sintetitzar la interrelació entre diversos col·lectius, agents, instituts, associacions i organismes públics que participen en un circuit productiu forestal al servei de la construcció d’edificis i producció d’objectes amb fusta. Aquesta conceptualització podria servir com a base per constituir organitzacions transversals de promoció de la fusta.

Cóm llegir aquest esquema :

– la Roda de colors indica l’estat material (físic) de la fusta en cadascuna de les seves fases.

– el Cercle central gris, llista els àmbits de la societat que treballen per fer girar la roda amb qualitat.

– les Barres perimetrals són les empreses i organitzacions que es relacionen amb cada sector de la roda.